Privacy verklaring

“EppTrans Transport” Harlingen, gevestigd aan de G.A. Brederodestraat 3 
8862 WP, Harlingen is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Wim Eppinga is de Functionaris Gegevensbescherming van EppTrans.  
Hij is te bereiken via het bovengenoemde telefoonnummer, of via wim@epptrans.nl 

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

EppTrans verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • – Voor- en achternaam 
 • – Adresgegevens 
 • – Telefoonnummer 
 • – E-mailadres 
 • – Bankrekeningnummer
 • – Eventuele andere informatie door u aan ons verstrekt

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld,  
in correspondentie, via de contactpagina op de website, of bijvoorbeeld via Whatsapp,  
en/of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die EppTrans verwerkt. 

Onze website en/of dienst heeft niet als doel gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar.
Het is daarom voor ouders raadzaam om betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen,
om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u ervan overtuigd bent dat er via deze website zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn/ worden verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@epptrans.nl, dan verwijderen wij deze informatie.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden deze gegevens verwerkt: 

EppTrans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van betalingsverkeer. 
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien nodig,  
  om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
 • Om -indien samen is overeen gekomen- goederen en diensten bij u af te leveren.  

Geautomatiseerde besluitvorming. 

EppTrans maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming door  
b.v. computerprogramma’s of -systemen.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.  

EppTrans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bestaat er geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens.
Bedrijven en organisaties mogen zelf bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard.
Hierbij wordt gekeken hoe lang de gegevens nodig zijn i.v.m. bedrijfsvoering en gemaakte afspraken,
en voor welk doel zij worden verzameld en/of worden gebruikt. 

Delen van persoonsgegevens met derden.  

EppTrans zal nooit uw gegevens verstrekken of verkopen aan derden, en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Verwerkersovereenkomst. 

Een vervoerovereenkomst is een activiteit die gericht is op transport en niet op de verwerking van persoonsgegevens.
Daarom hoeft er geen verwerkersovereenkomst te worden afgesloten. De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die nodig zijn voor de dienstverlening is in dit geval EppTrans. Een alternatief voor een verwerkersovereenkomst -indien dat wenselijk zou zijn- zou kunnen zijn het werken met een geheimhoudingsverklaring. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. 

EppTrans gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. EppTrans gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.  

Bij uw eerste bezoek aan deze website hebben bent u al geïnformeerd over deze cookies,
en is toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor meer informatie zou u eventueel ook de volgende website kunnen bezoeken: https://www.seniorweb.nl/artikel/cookies-toestaan-en-blokkeren 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EppTrans en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij EppTrans een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u die Epptrans in bezit heeft, in een computerbestand naar u of een persoon door u aangewezen,
of een door u genoemde organisatie te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@epptrans.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar. En ook uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort). Dit is ter bescherming van uw privacy.
Er zal z.s.m. worden gereageerd op uw verzoek. 

EppTrans wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig. 

EppTrans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@epptrans.nl